Privacyverklaring
Watersport Vereniging Hoogeerd

Dit is de privacyverklaring van WSV Hoogeerd, gevestigd te Niftrik, Van Cittersweg 2,
6606 KJ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144021 hierna te noemen: WSV Hoogeerd.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@wsvhoogeerd.com
In onderstaande register van verwerkingsactiviteiten kunt u inzien met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Register van verwerkingsactiviteiten
1.
Doel:
Voeren van een ledenadministratie, bevordering sociale interactie tussen leden; uitvoeren van taken in overeenstemming met het doel van de vereniging.
Verwerkingsactiviteit:
Opvragen, verzamelen, gebruiken, opslaan.

Categorie betrokkenen:
Leden

Categorie persoonsgegevens:
NAW, geboortedatum, emailadres, bankgegevens, telefoonnummer, bootgegevens, eventueel functieomschrijving, datum start lidmaatschap.

Categorie ontvangers:
Secretaris, ledenadministratie, penningmeester, havenmeester(s), havencommissarissen, coördinatoren commissies, beheerder telnr’s poort en webmaster.

Bewaringstermijn:
Tot einde lidmaatschap, behoudens die gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheren van het historische bestand van de vereniging.

Beveiligingsmaatregelen:
Wachtwoord en antivirusprogramma AVG, Norton of AVAST op laptop/computer/mobiele telefoon van alle ontvangers. Geheimhoudingsverklaring van ontvangers/leden.

2.
Doel:
Beheer website, 3x per jaar uitgave clubblad en aanleggen smoelenboek.

Verwerkingsactiviteit:
Fotograferen

Categorie betrokkenen:
Leden

Categorie persoonsgegevens:
Portretfoto voor smoelenboek, foto’s waarop men herkenbaar in beeld komt – met eventueel naam aanduiding.

Categorie ontvangers:
Leden, ledenadministratie, secretaris, redactie clubblad en webmaster.

Bewaringstermijn:
Tot einde lidmaatschap.

Beveiligingsmaatregelen:
Wachtwoord en antivirusprogramma AVG, Norton of AVAST op laptop/computer/mobiele telefoon van alle ontvangers. Geheimhoudingsverklaring van de ontvangers/ leden.

3.
Doel:
Incasseren contributie.

Verwerkingsactiviteit:
Opvragen, verzamelen en gebruiken.

Categorie betrokkenen:
Leden.

Categorie persoonsgegevens:
Bankrekeningnummer.

Categorie ontvangers:
Penningmeester.

Bewaringstermijn:
Tot einde lidmaatschap.

Beveiligingsmaatregelen:
Inlogprocedure bankprogramma; geheimhoudingsverklaring van ontvanger(s)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De vereniging gebruikt de persoonlijke gegevens van haar leden en belangstellenden voor het lidmaatschap uitsluitend voor intern gebruik en worden niet met derden gedeeld, tenzij wettelijk daartoe verplicht.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd ledenbestand, dat is beveiligd tegen ongewenste indringing door buitenstaanders.
Het ledenbestand wordt beheerd door de door het bestuur aangewezen ledenadministrateur.
De secretaris van het bestuur, de penningmeester en de door het bestuur aangewezen webmaster hebben inzage in de ledenadministratie.

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het lidmaatschap. Bij onze vereniging is dit het Statutair vastgelegde lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club(KNMC)

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
Een verzoek tot verwijderen van de lidmaatschapsgegevens zal beschouwd worden als het opzeggen van het lidmaatschap.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en daarvoor geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid zo nodig aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging via het e-mailadres: info@wsvhoogeerd.com.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.